Krátící koeficient v DPH

Datum: 15.12.2008

Dotaz:

Jsme PO vedoucí účetnictví, čtvrtletní plátce DPH používající koeficient nyní ve výši 0,80. V minulých letech koeficienty v rozmezí 0,75 - 0,85. Po zpracování čtvrtletní DPH, odúčtuji zkrácené DPH na účet 5481(vždy se jednalo o DPH z běžných nákladů. Letos jsme pořídili automobil N1, uplatnili odpočet DPH a nevím kam zaúčtovat toto zkrácené DPH (zkrácení ve výši 20 %), jestli o něj zvýšit vstupní cenu majetku. Z jaké ceny majetek odepisovat. Co na konci roku, až provedu přepočet skutečným koeficientem, jak se to projeví ve vst. ceně majetku? Dále mě trápí povinnost vyplývající z § 78 a 79, kdy musím sledovat následující 4 roky, jestli se mi nezměnil koeficient o více než 10 %. Nevím, jestli 10 % meziročně nebo v součtu za všechny sledované roky. Změní se mi vst. cena, když budu muset DPH dorovnat v těch násl. letech? Mohli byste k této problematice uvést nějaký příklad výpočtu, vyrovnání, zaúčtování?

Odpověď:

Odpočet daně z přidané hodnoty, na který nemá plátce z důvodu krácení odpočtu koeficientem nárok, je součástí vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku. V daném případě, má tazatel povinnost zvýšit vstupní cenu o 20% daně z přidané hodnoty. Zvýšení vstupní ceny se zaúčtuje zápisem 022 (042) /343.
Pokud mezi vypořádávacími koeficienty vznikne rozdíl větší než 10% má plátce povinnost použít institut vyrovnání odpočtu daně podle § 79 zákona o DPH.
Vyrovnání odpočtu daně se vztahuje k odpočtu, který plátce uplatnil při pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, včetně nemovitostí, ve zkrácené výši, podle § 72 odst. 4 zákona o DPH. Neprovádí se tedy u zásob a u drobného hmotného majetku a do konce roku 2008 ani u technického zhodnocení, které není samostatným majetkem.
Výše tohoto odpočtu se v rozmezí pěti let od pořízení vyrovnává v návaznosti na vývoj vypořádacích koeficientů. A to podle změn poměru mezi nárokem na odpočet daně v následujících letech a nárokem na odpočet daně za rok, ve kterém byl majetek pořízen. Vyrovnání odpočtu daně se přitom provádí pouze v případě, že dojde ke změně ve vypořádacích koeficientech větší než 10 procentních bodů.

částka vyrovnání odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se vypočítá jako podíl, v jehož jmenovateli je číslo 5 a v čitateli součin celkové výše daně na vstupu u majetku, který je předmětem vyrovnání odpočtu daně, a rozdílu mezi vypořádacími koeficienty v roce provedení vyrovnání odpočtu daně a v roce pořízení majetku.
Jestliže v průběhu stanovené lhůty k vyrovnání odpočtu hodnota vypořádacího koeficientu za některý ze čtyř kalendářních roků následujících po roce pořízení překročí hodnotu vypořádacího koeficientu za rok, ve kterém byl majetek pořízen, o více než 10 procentních bodů, je plátce oprávněn provést vyrovnání odpočtu daně. Povinnost provést vyrovnání odpočtu daně má naopak plátce, pokud hodnota vypořádacího koeficientu za některý ze čtyř kalendářních roků následujících po roce pořízení je ve srovnání s hodnotou vypořádacího koeficientu za rok, ve kterém byl majetek pořízen, nižší o více než 10 procentních bodů.
Vyrovnání odpočtu daně se provádí v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období příslušného kalendářního roku, na základě údajů zjištěných při celoročním vypořádání nároku na odpočet, a to v ř. 580 přiznání k DPH.

Příklad výpočtu vyrovnání daně:
Plátce daně, pořídil v roce 2006 automobil kategorie N1, od jiného plátce daně, za cenu 500 000 Kč bez DPH, daň činila 95 000 Kč. Vzhledem k tomu, že plátce používá automobil jak pro zdanitelná plnění, tak i pro osvobozená plnění, uplatnil nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši, tj. ve výši 76 000 Kč, protože vypořádací koeficient v tomto roce činil 0,80.
Plátce daně započal odepisovat automobil ze vstupní ceny 500 000 Kč + 19 000 Kč (neuplatněná DPH) = 519 000 Kč.

V roce 2007 činil vypořádací koeficient 0,75, a proto plátci nevznikla povinnost provést u tohoto majetku vyrovnání odpočtu daně, protože vypořádací koeficient byl pouze o 5 procentních bodů nižší než koeficient v roce pořízení. V následujícím roce 2008 činil vypořádací koeficient pouze 0,69, a proto vznikla plátci povinnost provést u automobilu vyrovnání odpočtu daně, které bude činit:
95 000 x (0,69-0,8)
částka vyrovnání = ------------------------- = -2 090 Kč
5
Tuto částku se záporným znaménkem uvede plátce do ř. 580 daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2008.

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.